Polityka prywatności

www.label-magazine.com

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników serwisu internetowego pod adresem www.label-magazine.com („Serwis Internetowy"), jak również zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach użytkownika za pomocą plików cookies, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.

§1
Administrator Danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych, jako użytkowników („Użytkownicy”) jest spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672. („Administrator”).
 2. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących informacji zawartych w niniejszej Polityce lub innych kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników przez Administratora oraz w celu wykonania przez Użytkowników swoich praw wynikających z treści niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z:
 3. Inspektorem Ochrony Danych: Magdaleną Świć na adres email: magda@label-magazine.com, bądź listownie na adres Administratora. 

§2
Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. adres zamieszkania, bądź adres do korespondencji.
 3. Ponadto, podczas korzystania z portalu internetowego w sposób automatyczny zapisują tzw. logi systemowe, czyli anonimowe informacje, takie jak np. czas wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj używanej przeglądarki internetowej itp.
 4. Dane osobowe Użytkowników zbierane są w celu:
  1. rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia
   indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
   rejestracji konta w Serwisie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.
  2. składania zamówienia w Serwisie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży.
  3. prowadzenia marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez LABEL, w tym przede wszystkim realizacji usługi Newslettera.
  4. kontaktowania się z Użytkownikami w celach związanych ze świadczeniem przez Administratora usług, dozwolonymi działaniami marketingowymi oraz obsługą Użytkownika
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie następujących przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”):
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 6. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkownika podmiotom trzecim, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, kurierskie i spedycyjne, wydawnicze, marketingowe, ochrony, podatkowe, prawne, statystyczne. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony Państwa danych uwzględniającego stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyka naruszenia Państwa praw lub wolności w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§3
Prawa Użytkowników

 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do sprostowania danych osobowych - Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe
  3. prawo do  usunięcia danych osobowych ( „prawo do bycia zapominanym”)- Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, gdy między innymi dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź Użytkownik cofnął zgodę, na której przetwarzanie danych osobowych było oparte;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych między innymi na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych osobowych, których prawidłowość zakwestionował Użytkownik;
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli przetwarzanie danych przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo do wycofania swojej zgody –  Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, w przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody;
  7. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych –  Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy odbywa się ono w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, tj. stan faktyczny, który nie istniał w momencie zbierania danych, jeśli dane były bezpośrednio zbierane od osoby, której dotyczyły lub stan faktyczny, który istniał w chwili zbierania danych, ale nie był znany Administratorowi, w momencie zbierania danych nie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczyły;
  8. prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, odbywa się ono w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego;
  9.  prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Obecnie organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

§4
Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.;

§5
Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis Internetowy Administratora indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. cookies sesyjne: przechowywane są na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki, następnie są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
  2. cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.Przedostanie się tą drogą wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego nie jest możliwe.
 5. Administrator wykorzystuje cookies własne w następujących celach:
  1. uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika, poprzez utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu Internetowego (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać loginu i hasła na każdej podstronie Serwisu Internetowego; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
   optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
  2. konfiguracji Serwisu Internetowego, czyli dostosowania jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania, rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. zapamiętania historii odwiedzonych stron w Serwisie Internetowym w celu rekomendacji treści, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu Internetowego itp.;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu Internetowego, poprzez dostosowanie jego zawartości do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu Internetowego;
  4. świadczenia usług reklamowych, poprzez dostosowanie prezentowanych za pośrednictwem Serwisu Internetowego reklam usług i produktów firm trzecich;
  5. zapamiętania lokalizacji Użytkownika, co w szczególności umożliwi dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu Internetowego, poprzez tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby;
  7. analiz i badań oraz audytu oglądalności, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, umożliwiających ulepszanie struktury i zawartości Serwisu Internetowego;
 6. Użytkownik może za pomocą ustawień przeglądarki akceptować lub odrzucać nowe pliki cookies, a także usuwać już istniejące. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania plikami cookies znaleźć można korzystając z odpowiedniej zakładki w przeglądarce internetowej.
 7. Wyłączenie niektórych lub wszystkich plików cookies może utrudniać lub nawet uniemożliwiać korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.

§6
Postanowienia końcowe

W Serwisie Internetowym mogą być stosowane wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Instagram. Za ich pomocą Użytkownik ma możliwość udostępnienia treści Serwisu Internetowego.Korzystając z tych wtyczek Użytkownik wymienia dane z portalem społecznościowym. Administrator nie przetwarza tych danych, ani nie ma wiedzy, jakie dane są zbierane. W celu uzyskania powyższych informacji należy zapoznać się z regulaminami i politykami prywatności konkretnych portali społecznościowych, z których wtyczki Użytkownik chce skorzystać.
 

Brak produktów w koszyku

+ Dodaj prenumeratę

Produkty brutto 0,00 zł

Produkty netto 0,00 zł

Aktywowano kupon:

Podsumowanie 0,00 zł

Przejdź do zamówienia

LABEL Magazine

LIVING MagazinePolska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową Lifestyle

Polska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową

Przymusowa domowa kwarantanna to dla niektórych pułapka bez możliwości ucieczki. Ofiary przemocy domowej zostały zamknięte w swoich domach wraz z krzywdzącymi ich agresorami. Polska licealistka stworzyła niezwykłą inicjatywę, która ma pomóc walczyć z przemocą domową podczas epidemii.

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt Dizajn

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt

Właściciele kotów i psów dla swoich pupili są w stanie zrobić niemal wszystko. Zwierzęta zajmują nie tylko szczególne miejsce w sercach właścicieli, ale i w ich domach. Dlatego też IKEA stworzyła specjalną kolekcję dla psów i kotów...

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce Sztuka

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce

To nie lada gratka dla fanów sztuki. Muzeum imienia Solomona R. Guggenheima udostępniło ponad 200 książek i albumów o sztuce na swojej stronie internetowej. Zupełnie za darmo...

IKEA zmienia swoje logo Wnętrza

IKEA zmienia swoje logo

IKEA to jedna z najbardziej znanych meblowych marek świata. Kultowe są nie tylko produkowane przez szwedzką markę meble takie jak regał Billy czy też fotel POÄNG, ale także sama jej identyfikacja...

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej Lifestyle

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej

12 kwietnia ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Fotograficznego One Eyeland na dziesięciu najlepszych twórców fotografii czarno-białej na świecie. Pierwsze miejsce zajął w nim polski fotograf Szymon Brodziak, potwierdzając tym samym swoje miejsce w światowej czołówce artystów zajmujących się...

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie Wnętrza

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie

O tym, że polskie restauracje i kawiarnie mogą się pochwalić doskonałymi wnętrzami nie musimy nikogo przekonywać – wystarczy zajrzeć do naszego ostatniego albumu „Urban Guide”. Dla nieprzekonanych mamy jeszcze jeden argument: wrocławska restauracja zyskała ostatnio tytuł najpiękniejszej na...

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo! Sztuka

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo!

Frida Kahlo to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci świata sztuki XX wieku. Szerszej publiczności znana jest dzięki kultowemu już filmowi „Frida” z Salmą Hayek w roli głównej...

Chińskie miasta widma Architektura

Chińskie miasta widma

Są ich dziesiątki a każde zamiast milionów zamieszkują „zaledwie” tysiące Chińczyków tworząc opustoszałe scenerie jak z apokalipsy. Miasta-widma Państwa Środka są przerażające i fascynujące za razem. Zobaczcie!

Wielki powrót Muminków Lifestyle

Wielki powrót Muminków

Historia Muminków stworzona przez Tove i Larsa Janssonów w Finlandii uważana jest za dobro narodowe. Mała Mi, Migotka czy Włóczykij to postaci rozpoznawalne niemal w całej Europie. Teraz Muminki powracają, tym razem w formie animowanego serialu...

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue! Lifestyle

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue!

"Vogue” to jeden z najbardziej prestiżowych tytułów na świecie. Takich osób jak Anna Wintour, Grace Coddington, Carine Roitfeld czy też Emmanuelle Alt w świecie mody nikomu nie trzeba przedstawiać. Teraz do tego grona dołączyła Aleksandra Woroniecka...

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi Lifestyle

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi

Właściciele poznańskiej restauracji Parma i Rukola Caffe &Ristorante zdecydowali się na wprowadzenie zakazu wstępu dzieci do lat 6. Swoją decyzję uzasadniają wizytą wyjątkowo trudnych klientów z dziećmi, po których sprzątanie restauracji zajęło co najmniej kilka godzin...

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż Wnętrza

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż

Ten niezwykły apartament to z pewnością jedna z najbardziej wyjątkowych inwestycji w Polsce. Jego powierzchnia to aż 700 metrów kwadratowych, a za projekt wnętrza odpowiada paryska pracownia Gottesman - Szmelcman...

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA Dizajn

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA

Nieszablonowe fronty do szafek IKEA? Pisaliśmy już o takich inicjatywach jak Plykea (fronty ze sklejki) czy też o marce Superfront. Teraz nadszedł czas na polską firmę specjalizującą się w ty temacie - FRØPT...

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie Lifestyle

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie

Przy okazji otwarcia nowego sklepu IKEA w Lublinie głośno było o klientach, którzy nie mogli doczekać się otwarcia popularnego sklepu. Niektórzy z nich skusili się na porozstawiane na wystawach zielone jabłka, które okazały się atrapami...

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas Lifestyle

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas

Młody student nakręcił reklamę adidasa, która stała się już internetowym hitem. Przed publikacją usiłował skontaktować się z marka, jednak po wysłaniu swojego video nie dostał żadnej odpowiedzi. Czy adidas przegapił najlepszą reklamę w swojej historii...

Nowy katalog IKEA 2018 Dizajn

Nowy katalog IKEA 2018

Wielu z nas ma w domu katalog szwedzkiej sieci, a najwięksi miłośnicy marki czekają na niego już od miesięcy. Zobaczcie, co zaproponuje nam IKEA w nowym sezonie...

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni! Architektura

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni!

Dom, który jest tani, można go złożyć w trzy dni i na dodatek produkuje energię. Niemożliwe? Polski start-up udowadnia, że jednak możliwe...

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*! Architektura

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*!

Pracownia Roberta Koniecznego święci ostatnio same triumfy. Niedawno budynek Centrum Dialogu przełomy został wyróżniony tytułem „World Building of the Year 2016”, teraz doceniona została inna realizacja architekta...

Mieszkania w starych kamienicach Wnętrza

Mieszkania w starych kamienicach

Stare kamienice to jeden z naszych ulubionych tematów. Wysokie sufity, sztukaterie, zabytkowy parkiet – czego chcieć więcej? Takiej przestrzeni niewiele potrzeba by wyglądała naprawdę spektakularnie.

W razie przyjęcia zgłoszenia na twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie.
Label Magazine zastrzega sobie selekcję zgłoszeń.

Szanowni Państwo,
Ponieważ cenimy Państwa prywatność zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez kliknięcie: „Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu w każdym czasie.
Informujemy Państwa, iż w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, używamy technologii, takich jak pliki cookie, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jeziorowa 67R, 03-991 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672.
W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o opuszczenie strony.
W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem daneoosowe@label-magazine.com. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności.

Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych