Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Działając na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – Spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szwedzkiej 30/50 , 03-420 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672 („Administrator” lub „Właściciel”), wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz dostawcą usług i produktów oferowanych w serwisie www.label-magazine.com („Serwis”) jest Administrator.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu email: CONTACT@label-magazine.com
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług i Produktów sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu,
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
  3. warunki zawiązywania, rozwiązywania i odstąpienia od Umowy,
  4. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług w tym świadczenia Usług drogą elektroniczną lub dostarczanymi Produktami,
  5. zasady odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług oraz dostarczanych Produktów,
  6. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu.
 5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem Rejestracji w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 6. Przeglądanie Serwisu oraz Usług i Produktów dostępnych w Serwisie nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi lub Produkty oferowane przez Właściciela wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w § 3.

§2
Definicje

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

„RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.);

„System teleinformatyczny” – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

„Usługi świadczone drogą elektroniczną” – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności indywidualne Konto rekrutacyjne prowadzone dla Użytkownika;

„Uwierzytelnienie” – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook, LinkedIn, GoldenLine), umożliwiająca założenie Konta na Serwisie i uzyskanie do niego dostępu.

„Środki komunikacji elektronicznej” – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

„Cena” - cena danego Produktu lub Usługi, znajdująca się w jego opisie, przy czym w zakresie Prenumeraty i Prenumeraty Elektronicznej Serwis określa dostępne warianty w zależności od okresu trwania oraz miejsca dostawy. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Cena Produktu lub Usługi zawiera koszty dostawy.

„Dzień Roboczy” - każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.).

„Formularz Zamówienia” - usługa świadczona przez Administratora za pośrednictwem Serwisu w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego dokonanie wyboru oraz złożenie Zamówienia Produktów lub Usług oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności sposobu płatności oraz dostawy. Do złożenia Zamówienia Produktów lub Usług niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

„Formularz Rejestracyjny” – strona, za pośrednictwem której Klient dokonuje rejestracji w Serwisie podając wymagane dane.

„Klient” - osoba korzystająca z Serwisu zarówno, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

„Konsument” – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

„LABEL Magazine” - oznacza „LABEL Magazine”, dostępny w ofercie prezentowanej w Serwisie, którego wydawcą jest Administrator.

„Prenumerata” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży LABEL Magazine zapewniającą Klientowi dostarczenie jego kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta w wersji papierowej.

„Prenumerata Elektroniczna” oznacza Usługę polegającą na sprzedaży LABEL Magazine zapewniającą Klientowi dostęp online do jego kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta.

„Produkty i Usługi” oznaczają produkty i usługi oferowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, dostarczane zgodnie z Regulaminem, będące przedmiotem Umów, a także Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z administrowaniem Formularzem Zamówienia.

„Przedpłata” oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

„Regulamin” oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią.

„Serwis” oznacza serwis internetowy Właściciela dostępny pod adresem www.label-magazine.com umożliwiający Klientom zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację.

„Subskrypcja” oznacza wariant płatności za Produkty lub Usługi, w którym opłata jest pobierana z konta Klienta w cyklu comiesięcznym lub kwartalnym.
„Umowa” oznacza umowę sprzedaży Produktów lub umowę o świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, zawieraną pomiędzy Właścicielem a Klientem z chwilą potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. Czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.

„Użytkownik” oznacza wskazaną przez Klienta osobę fizyczną lub prawną, albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która będzie korzystać z Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i której dane zostaną zakodowane dla celów Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej. Użytkownikiem może być sam Klient.

„Strona” oznacza Administratora lub Klienta.

„Strony” oznacza Administratora i Klienta.

„Zamówienie” oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem Formularza Zamówienia. Zamówienie Produktu lub Usługi odbywa się przez Internet lub telefonicznie w formie umowy o zawieranej na odległość pomiędzy Klientem a Właścicielem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3
Zamawianie usług i produktów - zagadnienia ogólne

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internetowej oraz wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 2. Wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego adresu e- mail, który umożliwia wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej.
 3. Administrator zaleca używanie przeglądarek takich, jak aktualna wersja Firefox, aktualna wersja Opera, aktualna wersja Chrome, aktualna wersja Safari oraz Internet Explorer 9 i nowsze, z zachowaniem standardowych ustawień.
 4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia powyższych wymagań, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 5. Administrator zastrzega, iż prawidłowe korzystanie z Serwisu mogą uniemożliwić również takie funkcje, jak blokada cookies, bądź rozszerzenie AdBlock,
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany treści Regulaminu.

§4 
Rejestracja konta

 1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego.
 2. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
 3. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na wskazany przez Klienta adres email.
 4. Klient rejestrując się w Serwisie zobowiązany jest podać login, hasło oraz swój adres email. Inne dane niezbędne do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Klient może podać uzupełniając w dowolnym momencie Formularz rejestracyjny.
 5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym.
 6. Klient może mieć tylko jedno konto. Dostęp do konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie hasła osobom trzecim.

§5
Prenumerata i prenumerata elektroniczna

 1. W ramach świadczenia usług Administrator oferuje Prenumeratę oraz Prenumeratę Elektroniczną w podanych w Serwisie okresach.
 2. Prenumerata oraz Prenumerata Elektroniczna rozpoczyna się od kolejnego wydania Label Magazine, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku.
 3. Prenumerata oraz Prenumerata Elektroniczna może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne wydania zgodnie z ofertą Administratora.
 4. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna mogą być dostępna zarówno w wariancie Przedpłaty jak i Subskrypcji.
 5. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna odnawiane są automatycznie.
 6. W przypadku Przedpłaty, Właściciel wstrzymuje świadczenie Usługi lub dostarczanie Produktów w przypadku bezskutecznych monitów wysłanych do Klienta, za uprzednim poinformowaniem Klienta o tym fakcie.
 7. W przypadku Subskrypcji Właściciel wstrzymuje świadczenie Usługi lub dostarczanie Produktów w przypadku:
  1. Prenumeraty - w ciągu 5 dni przed upływem ostatniego miesiąca,
  2. Prenumeraty Elektronicznej – w trybie natychmiastowym, jeśli Klient nie poinformuje Właściciela o żądaniu wstrzymania Usługi najpóźniej 24 godzin przed końcem ostatniego miesiąca.
 8. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na Aby zamówić Prenumeratę, bądź Prenumeratę Elektroniczną
 9. Aby zamówić Prenumeratę, bądź Prenumeratę Elektroniczną należy:
  1. wybrać ją w formularzu zamówienia oraz określić jej okres,
  2. wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Klienta, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury,
  3. potwierdzić zamówienie, w tym łączną Cenę zamówienia,
  4. potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu,
  5. potwierdzić akceptację zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz zapoznania się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w formularzu zamówienia,
  6. potwierdzić akceptację otrzymywania od Administratora informacji dotyczących zawartych umów za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Wyrażenie powyższej zgody nie ma charakteru obligatoryjnego, jest ono jednak niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług przez Administratora, dlatego w przypadku jej nieudzielenia uniemożliwi to dostarczenie zamówionych Usług lub Produktów.
 10. Klient może zaznaczyć również pozostałe zgody, które mają charakter dobrowolny i nie są niezbędne do dostarczenia zamówionych Usług lub Produktów. Wszystkie zgody w przypadku ich złożenia, mogą być wycofane w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres magda@label-magazine.com. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgód.
 11. Administrator poinformuje Klienta o prawidłowym złożeniu zamówienia na wskazany przez niego adres email.
 12. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższego potwierdzenia Umowa zostaje zawarta.
 13. W przypadku wyboru przez Klienta Przedpłaty Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia.
 14. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 15. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail lub numeru telefonu do komunikacji z Klientem w celach związanych z realizacją Zamówienia.
 17. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium RP i poza granicami RP we wskazanym zakresie przez operatorów wskazanych w Serwisie.

§6
Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter Serwis, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e- mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia usługi Newsletter, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 3. Treści zawarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta o których mowa w §3 pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 5. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Klientem a Administratorem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.label-magazine.com:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na dole strony internetowej www.label-magazine.com,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
  3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wysyłką Newslettera oraz na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Klienta adres e-mail,
  4. kliknięciu przycisku „Zapisz się”,
  5. zalogowanie się przez Klienta na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 6. Kliknięcie na powyższy link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk "tutaj" w treści zdania: „Jeżeli nie chcesz korzystać z usługi Newslettera kliknij tutaj”.
 8. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesyłane i będą rozpatrywane zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Klientowi do dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera.
 12. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest Administrator. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy oraz w celach związanych z marketingiem produktów i usług Administratora oraz innych podmiotów.
 13. Podanie w formularzu, podczas czynności związanych z zamówieniem usługi Newsletter, danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną, a także podanie danych wymaganych dla zgłoszenia reklamacyjnego, jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter, w tym rozpatrywania reklamacji.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§7 
Płatności

 1. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane:
  1. przelewem bankowym,
  2. przekazem pocztowym na rachunek wskazany w potwierdzeniu
   Zamówienia,
  3. poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź
   kredytową za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu i mogą wymagać akceptacji operatorów płatności.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia, po upływie którego Zamówienie wygasa.
 4. W przypadku dokonywania płatności poprzez przelew bankowy, przekaz pocztowy Klient jest zobowiązany do wskazania numeru Zamówienia, określonego w e-mailu otrzymanym od Właściciela z potwierdzeniem Zamówienia.

§8
Prawo odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy

 1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Właścicielem wygasa po upływie okresu Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej lub w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Właściciela w przypadkach określonych w Regulaminie.
 2. Administratorowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Właściciela.
 3. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Właściciela ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Właściciela:
  1. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;
  2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym (Klient nie ma prawa wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym), w tym
   naruszających prawa osób trzecich;
  3. podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie
   pracy systemu informatycznego Serwisu;
  4. podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować
   powstaniem szkody dla Właściciela;
  5. bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 Dni Roboczych na
   usunięcie naruszeń.
 4. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy przez okres 14 dni (w przypadku Prenumeraty Elektronicznej - w przypadku braku zgody na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni), bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 5. Konsument może odstąpić od Umowy składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy
 6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: contact@label-magazine.com.
 7. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Labelpunks Publishing House spółka z o.o., ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa.
 8. Do zachowania 14 - dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy od objęcia Produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Produktów), partii lub części.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uważa się za niezawartą. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Administrator dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy podany przez Klienta Administratorowi w wiadomości e-mail wysłanej pod adresem: contact@label-magazine.com.
 11. Jeżeli Administrator nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Administrator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanych Produktów lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Administratorowi zwracany Produkt lub przekazać Produkt osobie upoważnionej przez Administratora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
 13. Konsument ma obowiązek zabezpieczyć zwracane Produkty w ten sposób, by zapobiec ich zniszczeniu w transporcie.
 14. W przypadku zakupu Prenumeraty Konsument nie ma obowiązku zwrotu już dostarczonych wydań LABEL Magazine.
 15. Do zwracanego Produktu Konsument jest zobowiązany dołączyć dowód zakupu (fakturę).
 16. Jeżeli Konsument dokonał wyboru sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Właściciela, Właściciel nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 17. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Labelpunks Publishing House spółka z o.o., ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa.
 18. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, chyba że Administrator zgodził się je ponieść.
 19. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. Administrator zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

§9 
Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Administratora.
 2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Administratora (ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa lub elektronicznie na następujący adres e-mail: contact@label-magazine.com
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji, jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji.
 4. Ewentualne Reklamacje są przyjmowane w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Klient zobowiązany jest przed rozpatrzeniem reklamacji do jej uzupełnienia we wskazanym przez Administratora terminie i zakresie.
 6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.
 7. Reklamacje rozpatruje Administrator.
 8. Administrator rozpatrując reklamacje stosuje postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 9. Odpowiedź na reklamację przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Klienta lub listownie w przypadku braku wskazania w reklamacji adresu mailowego.
 10. W przypadku, gdy do zajęcia stanowiska przez Administratora lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu, Klient powinien dostarczyć Produkt na koszt Właściciela na adres:ul. Szwedzka 30/50, 03-420 Warszawa.
 11. Konieczność dostarczenia Produktu nie wpływa na bieg terminu na przedstawienie stanowiska Administratora do reklamacji Klienta.

 §10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Administrator. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Administrator na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności.

§11
Warunki korzystania z serwisu

 1. Wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w formie grafiki, fotografii, tekstu, plików wideo i audio, znaków towarowych i logo (łącznie „Treść") stanowią własność Administratora lub podmiotów powiązanych.Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać z Serwisu oraz Treści wyłącznie do celów osobistych, niekomercyjnych lub rozrywkowych.
 2. Administrator nie wyraża zgody na rozprowadzanie, modyfikowanie, kopiowanie, adaptację, publikację, powielanie, ponowne użycie, retransmisję, oprawianie, zamieszczanie, wysyłanie, , transmisję lub tworzenie dzieł pochodnych względem jakichkolwiek Treści dla dowolnych celów publicznych lub handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub właściciela takich materiałów.
 3. Serwis może umożliwiać Użytkownikom interakcję z innymi osobami i dzielenie się swoimi przemyśleniami, bądź materiałami. Jeżeli Użytkownik zauważy jakiekolwiek niedopuszczalne zachowania ze strony innego Użytkownika, powinien skontaktować się z Administratorem drogą mailową na adres: CONTACT@label- magazine.com.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i inne materiały, które publikuje w Serwisie lub przesyła do innych Użytkowników.
 5. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, iż:
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do publikowanych w Serwisie treści oraz materiałów,
  2. jest uprawniony do rozporządzania prawami majątkowymi od udostępnianych treści oraz materiałów,
  3. udostępnione treści oraz materiały nie stanowią adaptacji, bądź opracowania cudzego utworu,
  4. udostępnione treści oraz materiały nie są obciążone roszczeniami i prawami osób trzecich.
 6. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania przeciwko Administratorowi roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przysługujących osobie trzeciej, w związku z udostępnionymi przez Użytkownika treściami oraz materiałami, zobowiązuje się on zaspokoić je w całości, jak również pokryć koszty ewentualnego postępowania sądowego.
 7. Użytkownikom bezwzględnie zakazuje się publikowania m. in. treści naruszających prawo własności intelektualnej innego podmiotu, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych, treści pornograficznych, naruszających prawo do prywatności, stanowiących groźbę, bądź nękanie, promujących rasizm oraz mowę nienawiści, promujących działania niezgodne z prawem oraz zawierających reklamy lub materiały promocyjne.
 8. Administrator ma prawo do przeglądania, edytowania i usuwania treści i materiałów, które Użytkownik lub inne osoby wysyłają, bądź zamieszczają w Serwisie, nie jest jednak do tego zobowiązany i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, adekwatność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej właściwe dla danych treści, bądź odnoszące się do takich treści i materiałów.

§12 
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.01.2019 r.

Brak produktów w koszyku

+ Dodaj prenumeratę

Produkty brutto 0,00 zł

Produkty netto 0,00 zł

Aktywowano kupon:

Podsumowanie 0,00 zł

Przejdź do zamówienia

LABEL Magazine

LIVING MagazinePolska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową Lifestyle

Polska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową

Przymusowa domowa kwarantanna to dla niektórych pułapka bez możliwości ucieczki. Ofiary przemocy domowej zostały zamknięte w swoich domach wraz z krzywdzącymi ich agresorami. Polska licealistka stworzyła niezwykłą inicjatywę, która ma pomóc walczyć z przemocą domową podczas epidemii.

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt Dizajn

IKEA stworzyła kolekcję dla zwierząt

Właściciele kotów i psów dla swoich pupili są w stanie zrobić niemal wszystko. Zwierzęta zajmują nie tylko szczególne miejsce w sercach właścicieli, ale i w ich domach. Dlatego też IKEA stworzyła specjalną kolekcję dla psów i kotów...

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce Sztuka

Guggenheim udostępnia za darmo ponad 200 książek o sztuce

To nie lada gratka dla fanów sztuki. Muzeum imienia Solomona R. Guggenheima udostępniło ponad 200 książek i albumów o sztuce na swojej stronie internetowej. Zupełnie za darmo...

IKEA zmienia swoje logo Wnętrza

IKEA zmienia swoje logo

IKEA to jedna z najbardziej znanych meblowych marek świata. Kultowe są nie tylko produkowane przez szwedzką markę meble takie jak regał Billy czy też fotel POÄNG, ale także sama jej identyfikacja...

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej Lifestyle

Polak uznany najlepszym na świecie twórcą fotografii czarno-białej

12 kwietnia ogłoszono wyniki prestiżowego Konkursu Fotograficznego One Eyeland na dziesięciu najlepszych twórców fotografii czarno-białej na świecie. Pierwsze miejsce zajął w nim polski fotograf Szymon Brodziak, potwierdzając tym samym swoje miejsce w światowej czołówce artystów zajmujących się...

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie Wnętrza

Polska restauracja otrzymała tytuł najpiękniejszej na świecie

O tym, że polskie restauracje i kawiarnie mogą się pochwalić doskonałymi wnętrzami nie musimy nikogo przekonywać – wystarczy zajrzeć do naszego ostatniego albumu „Urban Guide”. Dla nieprzekonanych mamy jeszcze jeden argument: wrocławska restauracja zyskała ostatnio tytuł najpiękniejszej na...

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo! Sztuka

Ogromna wystawa Fridy Kahlo dostępna online za darmo!

Frida Kahlo to jedna z najbardziej charakterystycznych postaci świata sztuki XX wieku. Szerszej publiczności znana jest dzięki kultowemu już filmowi „Frida” z Salmą Hayek w roli głównej...

Chińskie miasta widma Architektura

Chińskie miasta widma

Są ich dziesiątki a każde zamiast milionów zamieszkują „zaledwie” tysiące Chińczyków tworząc opustoszałe scenerie jak z apokalipsy. Miasta-widma Państwa Środka są przerażające i fascynujące za razem. Zobaczcie!

Wielki powrót Muminków Lifestyle

Wielki powrót Muminków

Historia Muminków stworzona przez Tove i Larsa Janssonów w Finlandii uważana jest za dobro narodowe. Mała Mi, Migotka czy Włóczykij to postaci rozpoznawalne niemal w całej Europie. Teraz Muminki powracają, tym razem w formie animowanego serialu...

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue! Lifestyle

Aleksandra Woroniecka szefową mody paryskiego Vogue!

"Vogue” to jeden z najbardziej prestiżowych tytułów na świecie. Takich osób jak Anna Wintour, Grace Coddington, Carine Roitfeld czy też Emmanuelle Alt w świecie mody nikomu nie trzeba przedstawiać. Teraz do tego grona dołączyła Aleksandra Woroniecka...

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi Lifestyle

Poznańska restauracja zakazuje wstępu z dziećmi

Właściciele poznańskiej restauracji Parma i Rukola Caffe &Ristorante zdecydowali się na wprowadzenie zakazu wstępu dzieci do lat 6. Swoją decyzję uzasadniają wizytą wyjątkowo trudnych klientów z dziećmi, po których sprzątanie restauracji zajęło co najmniej kilka godzin...

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż Wnętrza

700-metrowy apartament w Krakowie wystawiony na sprzedaż

Ten niezwykły apartament to z pewnością jedna z najbardziej wyjątkowych inwestycji w Polsce. Jego powierzchnia to aż 700 metrów kwadratowych, a za projekt wnętrza odpowiada paryska pracownia Gottesman - Szmelcman...

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA Dizajn

Polska marka tworzy fronty do szafek IKEA

Nieszablonowe fronty do szafek IKEA? Pisaliśmy już o takich inicjatywach jak Plykea (fronty ze sklejki) czy też o marce Superfront. Teraz nadszedł czas na polską firmę specjalizującą się w ty temacie - FRØPT...

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie Lifestyle

Reakcja IKEA na pogryzione atrapy jabłek w Lublinie

Przy okazji otwarcia nowego sklepu IKEA w Lublinie głośno było o klientach, którzy nie mogli doczekać się otwarcia popularnego sklepu. Niektórzy z nich skusili się na porozstawiane na wystawach zielone jabłka, które okazały się atrapami...

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas Lifestyle

Wzruszająca reklama odrzucona przez adidas

Młody student nakręcił reklamę adidasa, która stała się już internetowym hitem. Przed publikacją usiłował skontaktować się z marka, jednak po wysłaniu swojego video nie dostał żadnej odpowiedzi. Czy adidas przegapił najlepszą reklamę w swojej historii...

Nowy katalog IKEA 2018 Dizajn

Nowy katalog IKEA 2018

Wielu z nas ma w domu katalog szwedzkiej sieci, a najwięksi miłośnicy marki czekają na niego już od miesięcy. Zobaczcie, co zaproponuje nam IKEA w nowym sezonie...

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni! Architektura

Polska firma wymyśliła dom, który złożysz w 3 dni!

Dom, który jest tani, można go złożyć w trzy dni i na dodatek produkuje energię. Niemożliwe? Polski start-up udowadnia, że jednak możliwe...

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*! Architektura

Arka Koniecznego najlepszym domem świata według magazynu Wallpaper*!

Pracownia Roberta Koniecznego święci ostatnio same triumfy. Niedawno budynek Centrum Dialogu przełomy został wyróżniony tytułem „World Building of the Year 2016”, teraz doceniona została inna realizacja architekta...

Mieszkania w starych kamienicach Wnętrza

Mieszkania w starych kamienicach

Stare kamienice to jeden z naszych ulubionych tematów. Wysokie sufity, sztukaterie, zabytkowy parkiet – czego chcieć więcej? Takiej przestrzeni niewiele potrzeba by wyglądała naprawdę spektakularnie.

W razie przyjęcia zgłoszenia na twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie.
Label Magazine zastrzega sobie selekcję zgłoszeń.

Szanowni Państwo,
Ponieważ cenimy Państwa prywatność zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych poprzez kliknięcie: „Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych”. Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu w każdym czasie.
Informujemy Państwa, iż w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, używamy technologii, takich jak pliki cookie, służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jeziorowa 67R, 03-991 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672.
W przypadku braku zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o opuszczenie strony.
W razie wystąpienia jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem daneoosowe@label-magazine.com. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych znajdą Państwo w zakładce polityka prywatności.

Zapoznałem się, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych