Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Działając na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – Spółka pod firmą Labelpunks Publishing House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Szwedzkiej 30/50 , 03-420 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000582223, NIP: 9522140360, REGON: 362811672 („Administrator”, „Sprzedawca”, „Usługodawca” lub „Właściciel”), wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

§1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu oraz dostawcą usług i produktów oferowanych w serwisie www.label-magazine.com („Serwis”) jest Administrator.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie listownej na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, za pośrednictwem adresu email: CONTACT@label-magazine.com lub telefonicznie pod nr. tel.: 503556948.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług i sprzedaży Produktów/ Treści cyfrowych i Usług cyfrowych za pośrednictwem Serwisu,
  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
  3. warunki zawiązywania, rozwiązywania i odstąpienia od Umowy,
  4. prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług, w tym świadczenia Usług drogą elektroniczną lub dostarczanymi Produktami, Treściami cyfrowymi i Usługami cyfrowymi,
  5. zasady odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług, zawieranych Umów oraz dostarczanych Produktów,
  6. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników,
  7. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz przed skorzystaniem z Usług Elektronicznych lub złożeniem Zamówienia każdy Użytkownik powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie. Administrator udostępnia Regulamin nieodpłatnie każdemu Klientowi w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, spełniającego wymogi techniczne wskazane w §3.
 5. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie przed dokonaniem Rejestracji w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 6. Przeglądanie Serwisu oraz Usług i Produktów dostępnych w Serwisie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji lub zawarcia Umowy, przy czym część zawartości Serwisu jest dostępna wyłącznie dla Klientów posiadających Konto. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi lub Produkty, Treści cyfrowe i Usługi cyfrowe oferowane przez Właściciela wymaga złożenia zamówienia w trybie określonym w §5.
 7. Sprzedaż Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych udostępnianych w Serwisie odbywa się przez Internet w formie Umowy zawieranej na odległość, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 8. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik, korzystając z Serwisu, nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w ich treść cyfrową, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym ingerowanie w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp., jak również korzystanie z jakichkolwiek programów/skryptów zakłócających lub automatyzujących korzystanie z Serwisu takich jak wirusy, boty, etc.
 9. Zabronione jest przekazywanie za pośrednictwem Serwisu danych osobowych osób trzecich bez zgody tych osób. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zgodę powinni wyrazić ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni.
 10. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, usługodawców usług dostępnych w Serwisie, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 11. Administrator dokłada starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu w sposób nieprzerwany, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.
 12. Administrator dokłada starań, aby wszystkie funkcjonalności Serwisu działały poprawnie. Niemniej Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniu funkcjonalności Serwisu. Niniejsze postanowienie nie ogranicza praw Konsumentów lub Przedsiębiorców wynikających z mających zastosowanie przepisów prawa.
 13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre lub wszystkie funkcjonalności Serwisu mogą być czasowo wyłączane lub ograniczane, jak również, że sposób korzystania z nich może się zmieniać, przy czym zmiany takie nie stanowią zmiany już zawartych umów i nie wymagają zmiany niniejszego Regulaminu.
 14. Administrator zastrzega możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności do Serwisu, modyfikacji funkcjonalności istniejących lub ich usuwania. Ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu a także modyfikacje, konserwacje i inne czynności wskazane w ust. 11-14 niniejszego paragrafu, nie mają wpływu na realizację złożonych Zamówień.
 15. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 16. Informacje o Produktach, Treściach cyfrowych, Usługach cyfrowych, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny podane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego - stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 17. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Produkt ma wadę (Rękojmia) w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
 19. Usługodawca nie jest gwarantem Produktów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Produkcie, w Serwisie. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
 20. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 385¹ do 385³), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta, a które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§2
Definicje

„Ustawa”– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

„RODO”– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.);

„System teleinformatyczny”– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

„Uwierzytelnienie”– zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook, LinkedIn, GoldenLine), umożliwiająca założenie Konta na Serwisie i uzyskanie do niego dostępu.

„Środki komunikacji elektronicznej”– rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

„Cena”-cena danego Produktu, Treści cyfrowej lub Usługi, znajdująca się w jego opisie, przy czym w zakresie Prenumeraty i Prenumeraty Elektronicznej Serwis określa dostępne warianty w zależności od okresu trwania oraz miejsca dostawy. Cena jest podana w PLN oraz zawiera podatek VAT. Cena Produktu, Treści cyfrowej lub Usługi zawiera koszty dostawy.

„Dzień Roboczy”-każdy dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu Ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

„Formularz Zamówienia”-Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego złożenie Zamówienia na Produkty i Treści cyfrowe oraz określenie niektórych warunków sprzedaży, w szczególności dotyczących dostawy. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu, stanowiącego integralną część Umowy.

„Formularz Rejestracyjny/Formularz Rejestracji”–Usługa Elektroniczna polegająca na udostępnieniu Klientowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego utworzenie Konta.

„Klient”-osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych; a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi Elektronicznej lub która zawiera ze Sprzedawcą Umowę na Prenumeratę, Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub Umowę sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie.

„Konsument”–Klient, o którym mowa w zdaniu pierwszym powyżej, dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

„Przedsiębiorca” -przedsiębiorca w rozumieniu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę lub korzystająca z Usługi Elektronicznej świadczonej przez Sprzedawcę.

„Przedsiębiorca na prawach konsumenta”-osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

„Wydawnictwo/Produkt”-rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży, za wyjątkiem rzeczy, która służy wyłącznie jako nośnik Treści cyfrowej dostarczanej Konsumentowi na podstawie Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej, co do zasady - tytuły książkowe oraz prasowe takie jak dzienniki i czasopisma, tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki, kwartalniki, itp., udostępnione w ofercie w ramach Serwisu w formie sprzedaży jednorazowego numeru/egzemplarza Wydawnictwa lub Prenumeraty;

„LABEL Magazine”-oznacza „LABEL Magazine”, dostępny w ofercie prezentowanej w Serwisie, którego wydawcą jest Administrator.

„Prenumerata”-oznacza Usługę polegającą na sprzedaży LABEL Magazine zapewniającą Klientowi dostarczenie jego kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta w wersji papierowej

„Prenumerata Elektroniczna”oznacza Usługę polegającą na sprzedaży LABEL Magazine zapewniającą Klientowi dostęp online do jego kolejnych numerów w okresie wybranym przez Klienta.

„Treść cyfrowa” – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

„Treść cyfrowa bez nośnika” - Treść cyfrowa udostępniana poza Serwisem, nieutrwalona na nośniku materialnym, możliwa do nabycia w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Serwisie;

„Treść cyfrowa na nośniku” - Treść cyfrowa utrwalona na nośniku materialnym możliwa do nabycia w drodze Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawieranej w Serwisie;

„Funkcjonalność” – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Produktu do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

„Integracja” – połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej;

„Interoperacyjność” – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Produktu do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju;

„Kompatybilność” – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub Produktu ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub Produktu tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

„Trwałość” – zdolność Produktu do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania;

„Środowisko cyfrowe” – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w celu korzystania z nich;

„Konto” - Usługa Elektroniczna, uruchomiona na rzecz Klienta przez Sprzedawcę po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie, polegająca na udostępnieniu Klientowi oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Serwisie;

„Koszyk” – wirtualne narzędzie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości, przy czym dokonując wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie lub usuwanie z niego Produktów;

„Przedpłata”oznacza wariant płatności za Usługi lub Produkty, w którym Klient dokonuje płatności z góry.

„Regulamin”oznacza niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki Umowy i będący jej integralną częścią, regulujący zasady sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, oraz zawierania Umowy na Prenumeratę, Umów sprzedaży Produktów, Umów o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

„Serwis/Sklep”oznacza ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresemwww.label-magazine.com, których wydawcą jest Usługodawca, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent - zgodnie z aktualną ofertą Usługodawcy, umożliwiających Klientowi w szczególności Rejestrację Konta Klienta oraz składanie Zamówień na Produkty oraz inne Usługi Elektroniczne dostępne w Serwisie, a także zawarcie Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.

„Subskrypcja” oznacza wariant płatności za Produkty lub Usługi, w którym opłata jest pobierana z konta Klienta w cyklu comiesięcznym lub kwartalnym.

„Umowa/Umowa Sprzedaży”- oznacza umowę sprzedaży Produktów w postaci Prenumeraty lub sprzedaży pojedynczych numerów/egzemplarzy Wydawnictw, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, zawieraną za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość) z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta. W przypadku Umowy na Prenumeratę, czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy.

„Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej” – umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;

„Usługa cyfrowa/ Usługa Elektroniczna” - usługa pozwalająca Konsumentowi na: i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej - nabywana przez Konsumenta w drodze Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej zawieranej w Serwisie;

„Newsletter” – Usługa Elektroniczna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta, polegająca na automatycznym otrzymywaniu przez Klienta na podany przez niego adres e-mail najważniejszych informacji, w tym informacji handlowych, związanych z Serwisem, w szczególności informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie;

„Użytkownik”oznacza każdą osobę korzystającą z Serwisu.

„Strona”oznacza Administratora lub Klienta.

„Strony”oznacza Administratora i Klienta.

„Zamówienie”oświadczenie woli Klienta wyrażone za pomocą Formularza Zamówienia, określające istotne warunki Umowy i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Serwisu, wskazujące m.in. na: rodzaj i ilość Produktu/ Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej dostępnego w Sklepie w chwili składania Zamówienia, cenę, miejsce wydania Produktu/ Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej, dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Umowy Sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem Serwisu w zakresie zakupu Produktu/ Treści cyfrowej/Usługi cyfrowej o parametrach wyrażonych w Zamówieniu.

„Polityka Prywatności” oznacza dokument dostępny w Serwisie pod adresem https://label-magazine.com/polityka-prywatnosci, określający zakres oraz sposób przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu, będący spełnieniem przez niego obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu.

§3
Zamawianie usług i produktów - zagadnienia ogólne

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Klienta urządzenia (np. komputera, laptopa, smartfona, tabletu lub innego urządzenia multimedialnego obsługującego protokół HTTPS) umożliwiającego dostęp do sieci internetowej oraz wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych w formacie pdf, docx, xlsx, mp3, mp4 konieczne będą aplikacje umożliwiające obsługę wymienionych formatów.
 2. Wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego adresu e- mail, który umożliwia wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik powinien korzystać z odpowiedniej przeglądarki, współpracującej z jego urządzeniem. Administrator zaleca używanie przeglądarek takich, jak aktualna wersja Mozilla Firefox, aktualna wersja Opera, aktualna wersja Google Chrome, aktualna wersja Safari oraz Internet Explorer 9 i nowsze, z zachowaniem standardowych ustawień, Adobe Flash Player lub inna wtyczka (plugin) zainstalowana w przeglądarce internetowej zapewniająca możliwość odtwarzania animacji wykonanej w technologii Flash, a także włączona obsługa Cookies, JavaScript.
 4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia powyższych wymagań, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo.
 5. Administrator zastrzega, iż prawidłowe korzystanie z Serwisu mogą uniemożliwić również takie funkcje, jak blokada cookies, bądź rozszerzenie AdBlock.
 6. Administrator nie zapewnia warunków technicznych, wskazanych powyżej. Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).

§4
Usługi elektroniczne

 1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rejestracji, Konto, Formularz Zamówienia oraz ewentualnie Newsletter.
 2. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto jest możliwe po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta Formularza Rejestracji oraz kliknięciu odpowiedniego pola („Rejestruję się”, „Załóż konto” lub innego analogicznego). Szczegółowe informacje w zakresie rejestracji Konta zawarte są w § 4a Regulaminu.
 3. Usługa Elektroniczna Konto jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto w sposób opisany w § 4a ust. 12 poniżej.
 4. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu, Treści cyfrowej do Zamówienia w ramach Serwisu lub rozpoczęcia jego uzupełniania danymi Klienta. Złożenie Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień następuje po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu odpowiedniego pola („Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, „Wyślij zamówienie” lub innego analogicznego). Szczegółowe informacje w zakresie wypełniania Formularza Zamówienia zawarte są w § 5 Regulaminu.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 6. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newsletter następuje po podaniu przez Klienta w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej Klienta, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu odpowiedniego pola („Zapisz się” lub innego analogicznego). Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub wypełniania Formularza Zamówienia (o ile jest dostępny). Szczegółowe informacje w zakresie Newslettera zawarte są w § 6 Regulaminu.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny wypisania się z Newslettera w sposób określony w § 6 ust. 7.

§4a
Założenie konta

 1. Każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego, dobrowolnego założenia Konta Użytkownika w Serwisie, które daje możliwość skorzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, takich jak: sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, otrzymanie zniżek partnerskich, czy też na samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego. W tym celu należy wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny (wszystkie pola Formularza Rejestracyjnego, chyba że dane pole jest opcjonalne) oraz wysłać go drogą elektroniczną do Administratora poprzez wybór odpowiedniej funkcji w Formularzu Rejestracyjnym. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klienta zawartych w Formularzu Rejestracyjnym. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić rejestrację Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych.
 3. Wypełniając Formularz Rejestracyjny Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu.
 4. Dla zakończenia procesu rejestracji niezbędne jest posłużenie się linkiem aktywacyjnym przesyłanym na wskazany przez Klienta adres email.
 5. Po założeniu Konta w sposób, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Klient uzyskuje dostęp do Konta za pośrednictwem indywidualnego loginu i hasła. Po zarejestrowaniu się w Serwisie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym. Klient uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym po podaniu w Serwisie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie). Dostęp do konta Klienta chroniony jest wybranym przez niego hasłem.
 6. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w Formularzu Rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Klient powinien zaktualizować w Serwisie każdą zmianę swoich danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym dane oznaczone w Formularzu Rejestracyjnym jako obowiązkowe, nie mogą być przez Klienta usuwane w trakcie korzystania z usług Serwisu, a w takiej sytuacji Klient może usunąć całe Konto.
 7. Klient może mieć tylko jedno konto, niedopuszczalne jest odstępowanie, użyczanie, odsprzedawanie ani w żaden inny sposób zbywanie swojego Konta innym osobom. Dostęp do konta jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim.
 8. Hasło stanowi zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do konta Klienta. Aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi próbami włamania na Konto, Klient nie powinien w haśle używać wyrazów lub informacji związanych z Kontem. Dla celów bezpieczeństwa hasło powinno zawierać zarówno litery, jak i cyfry. Jeżeli Klient loguje się do Serwisu korzystając z komputera osób trzecich, nie powinien zapisywać hasła dostępu do Serwisu.
 9. Podane przez Klienta w trakcie procesu rejestracyjnego dane, w tym dane osobowe, będą przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w § 14 poniżej oraz w Polityce Prywatności Serwisu, dostępnej na stronach internetowych Serwisu.
 10. Klient jest zobowiązany do korzystania ze stron internetowych Serwisu, w tym z założonego przez siebie Konta, w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. W momencie rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Umowa o bezpłatne prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 12. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta Użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik może usunąć swoje Konto za pośrednictwem Konta Użytkownika, lub powinien wysłać do Serwisu, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e-mail: contact@label-magazine.com swoją rezygnację, co będzie skutkować usunięciem Konta Użytkownika oraz rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług w tym zakresie. Po otrzymaniu takiej prośby, Administrator usunie wskazane konto w czasie nie dłuższym niż 14 dni, przy czym jeśli Klient złożył Zamówienie, nie odstępując od zawartej Umowy w trybie wskazanym w § 8 lub w § 11, usunięcie przez niego Konta może nastąpić po zakończeniu realizacji Zamówienia i uregulowaniu płatności, zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 i 7. Usunięcie Konta następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn. Usunięcie Konta nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klienta korzystającego z Serwisu.
 13. Administratorowi przysługuje prawo do czasowego zablokowania lub trwałego usunięcia Konta Klienta (wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto) w przypadku, gdy:

  a) Klient podejmuje działania (lub wykorzystuje Konto) w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa i/lub postanowieniami niniejszego Regulaminu;

  b) bezpieczeństwo Konta Klienta jest zagrożone. W takiej sytuacji Administrator może ponadto czasowo ograniczyć dostęp do wybranych Usług Elektronicznych świadczonych przez Administratora i uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Klienta od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Klient odzyskuje dostęp do pierwotnego Konta.

 14. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta z wymienionych w ust. 13 przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta. Administrator zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta lub usunięciu Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta na jego profilu w ramach Konta Klienta.

§5
Przyjmowanie i realizacja zamówień, Prenumerata i Prenumerata elektroniczna

 1. Klient dokonuje zamówienia na wybrane przez siebie Produkty, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe bezpośrednio na stronie Serwisu.
 2. Podczas procesu zamówienia Użytkownik ma możliwość założenia Konta Użytkownika, które daje mu dostęp do dodatkowych funkcji. W celu złożenia Zamówienia należy zalogować się do Serwisu poprzez swoje Konto (dotyczy osób, które zarejestrowały się w Serwisie i założyły Konto) lub skorzystać z możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji, oraz wypełnić w sposób kompletny (co najmniej rubryki oznaczone jako obowiązkowe) Formularz Zamówienia.
 3. W Formularzu zamówienia Użytkownik uzupełnia niezbędne do wysyłki dane oraz:

  a) dokonuje wyboru Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępne w Serwisie, których zakupem jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA” (lub innego analogicznego),

  b) dokonuje wyboru miejsca i sposobu dostawy,

  c) dokonuje wyboru sposobu płatności,

  d) wskazuje dane nabywcy i odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa, ew. dane do faktury, jeśli są inne niż podane dane do odbioru Zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT,

  e) potwierdza Zamówienie, w tym łączną cenę Zamówienia wraz z dostawą i ewentualnymi dodatkowymi kosztami (o ile takowe będą występować) oraz fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem poprzez zaznaczenie przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego równoważnego).

 4. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych Klientów podanych przez Klientów w trakcie procesu składania Zamówienia. Klient oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania Zamówienia są prawdziwe. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Administrator może uzależnić przyjęcie Zamówienia Klienta od uwiarygodnienia podanych przez niego danych. Klient jest zobowiązany do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i niezwłocznego informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację Zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem złożenia Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Zamówione Produkty, Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi zawarcia Umowy oraz istotnych postanowień Umowy następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz przesłanie Klientowi treści zawieranej Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt wydruku potwierdzenia. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Sprzedawcy.
 6. Realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy towar wysyłany jest za pobraniem, w takim przypadku realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po jego złożeniu.
 7. Brak zrealizowanej wpłaty przez Klienta w ciągu 7 dni tj. brak zapłaty za towar, spowoduje anulowanie zamówienia.
 8. Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie lub u dostawców Administratora.

  a) częściowy brak towaru w zamówieniu – gdy brakujący towar jest częścią większego zamówienia, Klient jest informowany drogą elektroniczną o brakach i podejmuje decyzję o częściowej realizacji zamówienia lub anulowaniu całości zamówienia. Zwrot całości wpłaconych przez Klienta pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w części lub w całości zgodnie z decyzją Klienta. Zwrot całości wpłaconych przez Klienta pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia.

  b) całkowity brak towaru w zamówieniu – gdy towar jest niedostępny w magazynie lub u dostawców Administratora i nie ma możliwości realizacji zamówienia Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną. Zwrot całości wpłaconych przez Klienta pieniędzy w przypadku dokonanej przedpłaty następuje w całości maksymalnie w ciągu 14 dni od anulowania zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego Zamówienia lub brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, po upływie 7 dni od uzyskania w/w informacji od Sprzedawcy, jest równoznaczne z odstąpieniem od realizacji Zamówienia przez Klienta, a Zamówienie automatycznie zostaje anulowane. Jeśli Klient dokonał już zapłaty za Zamówienie – Sprzedawca zwróci Klientowi w całości opłaconą należność za Zamówienie w terminie do 14 dni od anulowania Zamówienia.

 9. Po zweryfikowaniu zamówienia na adres mailowy wskazany przez Klienta przyjdzie wiadomość z informacją dotyczącą:

  a) potwierdzenia przyjęcia zamówienia co jest jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży,

  b) braku części lub całości zamówienia w związku z brakiem towaru,

  c) braku możliwości realizacji zamówienia w związku z brakiem zapłaty.

 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 11. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu Produktów ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Serwisie jest adres dostawy wskazany przez Klienta. W przypadku Umowy na Prenumeratę, czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty i wygasa po upływie okresu Prenumeraty lub w przypadku wypowiedzenia/odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w Regulaminie. Jest to jednocześnie minimalny czas trwania zobowiązań Klienta wynikających z Umowy. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Prenumeraty jest adres dostawy wskazany przez Klienta.
 12. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu. Po wybraniu przez Klienta odpowiedniej opcji i przekazaniu niezbędnych danych, do zamówienia wystawiana jest faktura zakupu.
 13. Do momentu zrealizowania zamówienia tj. do czasu przekazania towaru do wysłania Klient może dokonać zmian w zamówieniu włącznie z wycofaniem złożonego zamówienia w całości.
 14. Aby dokonać zmian w zamówieniu należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: contact@label-magazine.com lub telefonicznie pod numerem 503556948.
 15. Modyfikacje zamówienia w zakresie: adresu wysyłki, polecenia zwrotu nadpłaty mogą zostać złożone tylko w formie pisemnej za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Serwisu lub za pośrednictwem maila na adres: contact@label-magazine.com.
 16. W ramach świadczenia usług Administrator oferuje Prenumeratę oraz Prenumeratę Elektroniczną w podanych w Serwisie okresach.
 17. Prenumerata oraz Prenumerata Elektroniczna rozpoczyna się od kolejnego wydania Label Magazine, licząc od bieżącego, aktualnie dostępnego na rynku.
 18. Prenumerata oraz Prenumerata Elektroniczna może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmować aktualne lub kolejne wydania zgodnie z ofertą Administratora.
 19. Prenumerata i Prenumerata Elektroniczna mogą być dostępne zarówno w wariancie Przedpłaty jak i Subskrypcji.
 20. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pomocą Formularza Zamówienia.
 21. Aby zamówić Prenumeratę, bądź Prenumeratę Elektroniczną należy:

  a) wybrać ją w formularzu zamówienia oraz określić jej okres,

  b) wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Klienta, w tym dane adresowe i kontaktowe oraz dane do rachunku/faktury,

  c) potwierdzić zamówienie, w tym łączną Cenę zamówienia,

  d) potwierdzić fakt zapoznania się i akceptacji Regulaminu,

  e) potwierdzić akceptację zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz zapoznania się z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola dostępnego w Formularzu zamówienia.

 22. Klient może zaznaczyć również pozostałe zgody, które mają charakter dobrowolny i nie są niezbędne do dostarczenia zamówionych Usług lub Produktów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. Wszystkie zgody w przypadku ich złożenia, mogą być wycofane w każdym czasie poprzez wysłanie maila na adres magda@label-magazine.com. Wycofanie zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgód.
 23. W przypadku wyboru przez Klienta Przedpłaty Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Na czas realizacji Zamówienia składa się odebranie Zamówienia, kompletacja i wysyłka towaru, przy czym Zamówienia realizowane są wyłącznie w Dni Robocze. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, jak również w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 90, z późń. zm.), będą przekazywane do realizacji następnego Dnia Roboczego. W przypadku zamówienia kilku Produktów/ Treści cyfrowych przesyłka wysyłana jest lub wydawana z chwilą skompletowania wszystkich towarów. Termin wysyłki lub osobistego wydania towaru Użytkownikowi określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 24. Czas realizacji Zamówienia może zostać przesunięty w przypadku wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć nieuniknione, nadzwyczajne, nieprzewidywalne i pozostające poza kontrolą okoliczności, których skutków nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich rozsądnych działań, o okres jej trwania.
 25. Produkt, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa zostanie wysłany/udostępniony przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 26. Zamówione Produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej, firm kurierskich lub innych przewoźników, według wyboru Sprzedawcy, pod wskazany w Zamówieniu adres pocztowy.
 27. Początek biegu terminu dostawy Produktu, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 28. Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego adresu e-mail lub numeru telefonu do komunikacji z Klientem w celach związanych z realizacją Zamówienia.
 29. Dostawy zamówionych Produktów/Treści cyfrowych realizowane są na terytorium RP i poza granicami RP we wskazanym zakresie przez operatorów wskazanych w Serwisie.
 30. O ile dane Produkty dostępne w Serwisie są objęte gwarancją, informacja ta, wraz ze szczegółową treścią gwarancji, jest podana przy opisie tego typu Produktu.
 31. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli Klient nie dokonał zapłaty za złożone zamówienie w terminie wskazanym w ust. 23 lub jeżeli Klient - pomimo otrzymania stosownego wezwania - nie uzupełnił w terminie 3 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia (np. danych do wysyłki). W przypadku anulowania Zamówienia z w/w przyczyn, które zostało już opłacone – Sprzedawca niezwłocznie dokona zwrotu dokonanej opłaty w takiej samej formie i na ten sam rachunek/kartę płatniczą z którego dokonano zapłaty, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania.

§5a
Zawarcie przez Konsumenta Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej w Sklepie

 1. O ile jest przewidziana taka możliwość - Konsument w Sklepie może zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość. Umowa zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b) poniżej.
 2. Usługodawca dostarcza Konsumentowi Treść cyfrową bez nośnika lub Usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba, że strony postanowiły inaczej.
 3. Treść cyfrową bez nośnika uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Konsumentowi albo fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
 4. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
 5. Kod aktywacyjny zostanie udostępniony w Koncie Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym została zawarta umowa, o ile w wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b) poniżej, przy Kodzie aktywacyjnym lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Stron nie ustalono inaczej.
 6. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej na odległość w Sklepie należy wybrać Treść cyfrową lub Usługę Cyfrową dostępną w Sklepie i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie.
 7. Po Zamówieniu Konsument otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:

  a) e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu,

  b) e-mail potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia, wówczas Umowa o dostarczenie treści cyfrowej bez nośnika lub usługi cyfrowej zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta tej wiadomości e-mail. E-mail taki może być poprzedzony próbą telefonicznego potwierdzenia Zamówienia. W przypadku, gdy w ciągu 3 dni roboczych od dnia wpływu Zamówienia do Sklepu, nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z Klientem Zamówienie może zostać anulowane przez Usługodawcę.

 8. Konsument może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 7 pkt. b) powyżej. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą lub anulować Zamówienie za pośrednictwem Konta Klienta. Usługodawca zapewnia Konsumentowi prawo zapoznania się z treścią Zamówienia. Możliwość anulowania Zamówienia nie uchybia możliwości odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Ceny Treści cyfrowych i Usług cyfrowych podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc.
 10. Dostępne dla danego Zamówienia sposoby płatności są prezentowane w toku składania Zamówienia oraz w Serwisie. Sposoby płatności zależą od ograniczeń, o których Konsument zostanie poinformowany w toku składania Zamówienia. Usługodawca umożliwia uiszczenie ceny w sposób wskazany w § 7 ust. 2-6.
 11. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 12. Informacja o dostępności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jest każdorazowo podawana przy Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej lub w trakcie kontaktu z Klientem.
 13. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające ich realizację.
 14. Zamówienie zostanie zrealizowane, pod warunkiem dostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych. W przypadku niedostępności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Konsument zostanie niezwłocznie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji lub o anulowaniu Zamówienia z powodu trwałego braku Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.
 15. W przypadku anulowania Zamówienia lub rezygnacji Konsumenta z dalszej realizacji Zamówienia Konsument niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania lub rezygnacji.
 16. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§6
Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter Serwis, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e- mail), będzie wysyłał informacje w formie listu elektronicznego (e-mail). Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony, do momentu rezygnacji przez Klienta z usługi Newsletter lub do momentu zakończenia świadczenia przez Administratora usługi Newsletter, co może nastąpić w dowolnym momencie.
 2. Newsletter zawiera informacje o oferowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące produktach i usługach, o aktualnych promocjach oraz inne informacje dotyczące Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących, w tym dotyczące opinii, konkursów, wydarzeń, nowości itp.
 3. Treści zawarte w Newsletterze mogą podlegać ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych przepisów chroniących własność intelektualną.
 4. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta aktywnego adresu e- mail.
 5. Zamówienie usługi Newsletter oznacza zawarcie między Klientem a Administratorem Umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na wysyłce Newslettera i następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.label-magazine.com:
  1. wprowadzenie poprawnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Klienta w formularzu zamieszczonym na dole strony internetowej www.label-magazine.com lub zaznaczenia odpowiedniej opcji w Formularzu Zamówienia,
  2. zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacja,
  3. wyrażenie zgody na przesyłanie Użytkownikowi informacji handlowej na wskazany przez Klienta adres e-mail,
  4. kliknięciu przycisku „Zapisz się”,
  5. zalogowanie się przez Klienta na podany w formularzu adres poczty elektronicznej (e-mail) i potwierdzenie prawidłowości podanych danych oraz faktu rejestracji przez kliknięcie na link potwierdzający rejestrację znajdujący się w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi.
 6. Kliknięcie na powyższy link potwierdzający rejestrację powoduje, że adres poczty elektronicznej Klienta (e-mail) będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
 7. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zrezygnować z usługi Newsletter i wypowiedzieć Umowę o świadczenie usługi Newslettera, klikając na link umieszczony w stopce każdego Newslettera, wybierając przycisk "tutaj" w treści zdania: „Jeżeli nie chcesz korzystać z usługi Newslettera kliknij tutaj” lub kontaktując się w tym celu z Administratorem pisemnie, mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.
 8. Zaprzestanie wysyłania informacji na podany adres e-mailowy następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące usługi Newsletter powinny być przesyłane i będą rozpatrywane zgodnie z treścią Regulaminu.
 10. Korzystanie z usługi Newsletter nie może służyć Klientowi do dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.
 11. Zamówienie lub świadczenie usługi Newsletter nie służy zawieraniu i rozwiązywaniu jakichkolwiek umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poza wysyłką Newslettera.
 12. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter, w tym w związku ze złożeniem reklamacji, jest Administrator.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

§7 
Ceny towarów, płatności i wysyłka

 1. Ceny podawane przy Produktach/Treściach cyfrowych/Usługach cyfrowych dostępnych w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc, przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta informacje o cenach mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Serwisie. Ceny podawane w Serwisie są wiążące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od późniejszych zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów, Treści cyfrowych, Usług cyfrowych. Koszt dostawy zamówionych Produktów jest wskazywany w ramach Formularza Zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, uwzględniającej koszt wszystkich zamówionych towarów oraz ich dostawy, zgodnie z wybraną przez Klienta formą wysyłki, jest przedstawiana Klientowi w ramach jego „Koszyka zakupów” i składanego Zamówienia oraz w wiadomości e-mail o przyjęciu Zamówienia do realizacji wysłanej przez Sprzedawcę.
 2. Płatności za Produkty i Usługi dostarczane za pośrednictwem Serwisu mogą być dokonywane:
  1. przelewem bankowym zwykłym lub internetowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu  przyjęcia złożonego Zamówienia - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy  (nie dotyczy Zamówienia z opcją za pobraniem),
  2. przekazem pocztowym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w potwierdzeniu przyjęcia złożonego Zamówienia - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie zaksięgowania pełnej kwoty za Zamówienie na rachunku bankowym Sprzedawcy  (nie dotyczy Zamówienia z opcją za pobraniem),
  3. poprzez płatności elektroniczne i płatności kartą debetową bądź
   kredytową za pośrednictwem serwisu PayU (podmiotem świadczącym obsługę tych płatności jest: PayU Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka186, kod pocztowy 60-166) - Zamówienie jest wysyłane nie wcześniej niż w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji pełnej kwoty za Zamówienie(nie dotyczy Zamówienia z opcją za pobraniem).
 3. Dostępne w danym momencie sposoby płatności określone są na stronie Serwisu i mogą wymagać akceptacji operatorów płatności.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta Przedpłaty Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy lub podmiotów pośredniczących w transakcji (PayU) za złożone Zamówienie w tym terminie powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć Zamówienie.
 5. W przypadku dokonywania płatności poprzez przelew bankowy lub przekaz pocztowy Klient powinien wskazać numer Zamówienia, określony w e-mailu otrzymanym od Właściciela z potwierdzeniem Zamówienia. Brak wskazania w tytule przelewu numeru Zamówienia może spowodować wydłużenie czasu realizacji Zamówienia.
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 7. Wysyłka prawidłowo zamówionych Produktów/Treści cyfrowych następuje po przyjęciu Zamówienia do realizacji i w określony w Zamówieniu sposób. W ramach opisu każdego Produktu/Treści cyfrowych Sprzedawca podaje termin jego wysyłki po przyjęciu Zamówienia do realizacji, przy czym może on być uzależnionym.in. od terminów harmonogramu wydawniczego, stanów magazynowych, itp.
 8. Klient będący Przedsiębiorcą obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, a w szczególności jej opakowania, w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej/przewoźnika w momencie jej doręczenia, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 9. Klientowi będącemu Konsumentem oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki, a w szczególności jej opakowania, w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej/przewoźnika. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, o której mowa w niniejszym Regulaminie, jednakże w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie swoich Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, w szczególności w zakresie ilości i ceny sprzedawanych Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, dodawania i wycofywania Produktów, Treści cyfrowych i Usług cyfrowych z oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, udzielania rabatów, kodów zniżkowych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na złożone przez Klienta Zamówienia przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny, ustalonych zasad akcji promocyjnych lub wyprzedaży, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 12. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji lub informacje w Serwisie nie stanowią inaczej.

§8
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku

 1. Konsument, który w Sklepie zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, lub na adres e-mail: CONTACT@label-magazine.com.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, dla pozostałych umów (z wyłączeniem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej
  lub Usługi cyfrowej niedostarczanych na nośniku materialnym) – od dnia ich zawarcia.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku rozpoczyna się dla Umowy w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Treść cyfrową na nośniku – od objęcia Treści cyfrowej na nośniku w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku obejmuje wiele Treści cyfrowych na nośniku, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej Treści cyfrowej na nośniku, partii lub części. 
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument nie ponosi kosztów świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  1. Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu i skutkach jego wykonania lub
  2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta
  przestaje wiązać.
 8. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Treść cyfrową na nośniku od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu
  lub Treści cyfrowej na nośniku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub Treść cyfrową na nośniku Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt lub Treść cyfrową na nośniku. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku przed jego upływem.
 10. Produkt lub Treść cyfrowa na nośniku powinny być zwrócone na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Treści cyfrowej na nośniku będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 12. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej na nośniku.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy o Dostarczenie Treści cyfrowej na nośniku nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  9. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta;
  14. świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 14. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje, zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 16. Sprzedawca przesyła Klientowi wzór formularza o odstąpieniu od Umowy wraz z pouczeniem o prawie korzystania z odstąpienia od Umowy każdorazowo wraz z potwierdzeniem warunków złożonego Zamówienia, w formie e-mail na adres podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

§9 
Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Produktu z umową i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z umową

 1. W razie braku zgodności Produktu z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w przepisach prawa.
 2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również Kompatybilność, Interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 3. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi – również Funkcjonalność i Kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej , jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 5. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Usługodawcę lub na jego odpowiedzialność;
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Usługodawcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z umową. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. W odniesieniu do Produktów z elementami cyfrowymi, Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Produktu z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Do Produktów z elementami cyfrowymi, § 10 ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
 9. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 10. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 11. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 12. Konsument udostępnia Usługobiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.
 13. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Usługodawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
 15. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 10 powyżej;
  2. Usługodawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z ust. 11-13 powyżej;
  3. brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 9 – 14 powyżej;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z umową.
 17. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 18. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
 19. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z umową.
 20. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 21. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 22. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z ust. 9-21 powyżej.
 23. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Produktu z umową można składać na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, lub poprzez wiadomość e-mail na adres: CONTACT@label-magazine.com, a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Produktu.
 24. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 §10
Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej i Usługi cyfrowej z umową

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.
 2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej, jeżeli:
  1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej lub
  2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika lub Usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 5. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w sposób ciągły, Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 6. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umowę, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej i Usługi Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową.
 8. Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 9. Ponadto Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
  1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
   1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
   2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
   3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 10. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
  1. dostarczania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
  2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 11. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę zgodnie z ust. 10 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
  1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
  2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 8 i 9 powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 13. Treść cyfrową lub Usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.
 14. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z umową Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 7 powyżej;
  2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z ust. 6 powyżej;
  3. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową;
  5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
 16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest istotny.
 17. Usługodawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treść  cyfrowa lub Usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument z nich faktycznie korzystał.
 18. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

   

 19. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.

 20. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 21. Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową, w tym zgłoszenia żądania obniżenia ceny oraz realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, lub na adres e-mail: CONTACT@label-magazine.com.

 22. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§11
Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej na nośniku na zasadach określonych w § 8.
 2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej w Sklepie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej bez nośnika, w terminie 14 dni od dnia zawarcia ww. umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 5, 6 i 7. 
 3. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, lub
  2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
  3. Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej.
 4. Konsument nie jest uprawniony do odstąpienia od zawartej w Sklepie:
  1. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez nośnika, za którą Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
  2. Umowy o dostarczanie Usług cyfrowych, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, lub na adres e-mail: CONTACT@label-magazine.com.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, przy czym nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§12
Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje Serwisu).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje Serwisu na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, lub na adres e-mail: CONTACT@label-magazine.com lub telefonicznie na numer telefonu 503556948. Za datę złożenia Reklamacji Serwisu uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego lub elektronicznego zgłoszenia.
 4. Klient może złożyć Reklamację Serwisu w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację Serwisu złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Serwisu Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji Serwisu.
 6. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację Serwisu:
  1. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Konsumentów,
  2. w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania – dotyczy Klientów niebędących Konsumentami.
 7. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

§13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient, będący Konsumentem, posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedawcą Umowy;
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronach internetowych https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. oraz http://www.rzu.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

§14
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika podczas korzystania z usług Serwisu, w tym składania Zamówienia, jest Administrator. 
 2. Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, z późń. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych Klienta, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych, zawarte są w Polityce Prywatności zawartej na stronie Serwisu.
 4. W sprawach związanych z danymi osobowymi Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa, za pośrednictwem adresu email: contact@label-magazine.com lub telefonicznie pod nr. tel.: 503556948.

 

§15
Warunki korzystania z serwisu

 1. Wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie, w tym, bez ograniczeń, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w formie grafiki, fotografii, tekstu, plików wideo i audio, znaków towarowych i logo (łącznie „Treść") stanowią własność Administratora lub podmiotów powiązanych. Użytkownik może uzyskać dostęp i korzystać z Serwisu oraz Treści wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym do celów osobistych, niekomercyjnych lub rozrywkowych.
 2. Administrator nie wyraża zgody na rozprowadzanie, modyfikowanie, kopiowanie, adaptację, publikację, powielanie, ponowne użycie, retransmisję, oprawianie, zamieszczanie, wysyłanie, transmisję lub tworzenie dzieł pochodnych względem jakichkolwiek Treści dla dowolnych celów publicznych lub handlowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub właściciela takich materiałów, chyba że takie korzystanie z tych materiałów jest dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Serwis może umożliwiać Użytkownikom interakcję z innymi osobami i dzielenie się swoimi przemyśleniami, bądź materiałami. Jeżeli Użytkownik zauważy jakiekolwiek niedopuszczalne zachowania ze strony innego Użytkownika, powinien skontaktować się z Administratorem drogą pisemną na adres Labelpunks Publishing House Sp. z o.o., ul. Szwedzka 30/50 , 03-420 Warszawa lub drogą mailową na adres: CONTACT@label- magazine.com.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści i inne materiały, które publikuje w Serwisie lub przesyła do innych Użytkowników.
 5. Użytkownik zapewnia i gwarantuje, iż: 
  1. przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do publikowanych w Serwisie treści oraz materiałów,
  2. jest uprawniony do rozporządzania prawami majątkowymi od udostępnianych treści oraz materiałów,
  3. udostępnione treści oraz materiały nie stanowią adaptacji, bądź opracowania cudzego utworu,
  4. udostępnione treści oraz materiały nie są obciążone roszczeniami i prawami osób trzecich.
 6. Użytkownik oświadcza, iż w przypadku skierowania przeciwko Administratorowi roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przysługujących osobie trzeciej, w związku z udostępnionymi przez Użytkownika treściami oraz materiałami, zobowiązuje się on zaspokoić je w całości, jak również pokryć koszty ewentualnego postępowania sądowego.
 7. Użytkownikom bezwzględnie zakazuje się publikowania treści sprzecznych z niniejszym Regulaminem i obowiązujących przepisów prawa, a także m. in. treści naruszających prawo własności intelektualnej innego podmiotu, zniesławiających, obraźliwych, nieprzyzwoitych, treści pornograficznych, naruszających prawo do prywatności, stanowiących groźbę, bądź nękanie, promujących rasizm oraz mowę nienawiści, promujących działania niezgodne z prawem oraz zawierających reklamy lub materiały promocyjne.
 8. Administrator ma prawo do przeglądania, edytowania i usuwania treści i materiałów, które Użytkownik lub inne osoby wysyłają, bądź zamieszczają w Serwisie, nie jest jednak do tego zobowiązany i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, adekwatność, użyteczność, bezpieczeństwo lub prawa własności intelektualnej właściwe dla danych treści, bądź odnoszące się do takich treści i materiałów.

§16
Postanowienie końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków. 
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.02.2023 r.

Załączniki

 1. Załącznik nr 1 - Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy
 2. Załącznik nr 2 - Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży

Brak produktów w koszyku

+ Dodaj prenumeratę

Produkty brutto 0,00 zł

Produkty netto 0,00 zł

Aktywowano kupon:

Podsumowanie 0,00 zł

Przejdź do zamówienia

LABEL Magazine

LIVING MagazinePolska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową Lifestyle

Polska licealistka stworzyła „kosmetyki” do walki z przemocą domową

Przymusowa domowa kwarantanna to dla niektórych pułapka bez możliwości ucieczki. Ofiary przemocy domowej zostały zamknięte w swoich domach wraz z krzywdzącymi ich agresorami. Polska licealistka stworzyła niezwykłą inicjatywę, która ma pomóc walczyć z przemocą domową podczas epidemii.

Picasso w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa rusza 12 października Sztuka

Picasso w Muzeum Narodowym w Warszawie. Wystawa rusza 12 października

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wyjątkową wystawę „Picasso”, która przeniesie nas w fascynujący świat twórczości jednego z najważniejszych artystów XX wieku – Pabla Picassa. Już od 12 października w ramach wydarzenia będzie można oglądać dzieła wypożyczone z kolekcji Museo Casa Natal...

Najprzyjemniejsze restauracje z ogródkami w stolicy Przewodnik

Najprzyjemniejsze restauracje z ogródkami w stolicy

Jedzenie na świeżym powietrzu po prostu smakuje lepiej. Gdzie w Warszawie połączymy rewelacyjne dania z klimatyczną atmosferą?

Gdzie zjeść i wypić nad Wisłą? Przewodnik

Gdzie zjeść i wypić nad Wisłą?

W tych restauracjach i barach zjecie wyśmienite jedzenie i wypijecie dobre drinki. Niestrudzonym imprezowiczom polecamy najlepsze miejsca na letnie wypady nad Wisłę, które karmią do późnych godzin nocnych.

Slow living: 16 najciekawszych hoteli butikowych w Polsce Przewodnik

Slow living: 16 najciekawszych hoteli butikowych w Polsce

Kameralny gościniec na skraju Kaszub, pałac z widokiem na jezioro czy designerski hotel w centrum miasta? Przed zaplanowaniem urlopu o tych miejscach warto pamiętać.

Mieszkanie w stylu vintage Wnętrza

Mieszkanie w stylu vintage

Dziś zapraszamy do nowojorskiego mieszkania, za którego projekt odpowiada pracownia Frederick Tang Architecture. Z apartmentu rozciąga się bajeczny widok - mieści się ono bowiem na 13-tym piętrze wieżowca w stylu art deco pochodzącego z 1926 roku!

Piękno koloru Wnętrza

Piękno koloru

Projektantki pracę rozpoczęły od stworzenia palety barw. Z premedytacją zdecydowały się na kontrastowe odcienie zieleni i różu, dopełniając je granatem. Całość łączy geometria, która pojawia się na ścianach ale także w elementach wyposażenia. Gdański salon piękności „Tam, gdzie lubię" zachwyca!

7 włoskich restauracji w Warszawie, w których poczujecie klimat Italii Przewodnik

7 włoskich restauracji w Warszawie, w których poczujecie klimat Italii

Warszawa pokochała kuchnię włoską. W stolicy nie brakuje knajpek z neapolitańską pizzą, czy daniami z różnych regionów Italii. Lista jest długa, można wybierać spośród trattorii, ristorante czy osterii. Prezentujemy subiektywny przegląd włoskich restauracji, w których nakarmicie nie tylko ciało,...

Eklektyczne wnętrze na Sarniej Wnętrza

Eklektyczne wnętrze na Sarniej

Powszechnie mówi się, że kluczem do trwałego i udanego związku jest znalezienie idealnej równowagi, balansu, złotego środka. Właśnie ta myśl przyświecała podczas projektowania architektce wnętrz ze studia LaskowskaWnętrza.

Gdzie kupować książki w Warszawie? Przewodnik

Gdzie kupować książki w Warszawie?

Dla nałogowych pożeraczy książek — oto najlepsze księgarnie w stolicy, bez których trudno byłoby o dobrą lekturę na podróż, wakacje czy popołudnie z herbatą.

Gdyńskie klasyczne inspiracje Wnętrza

Gdyńskie klasyczne inspiracje

W Gdyni niemal od zawsze tradycja przenikała się z nowoczesnością. To miasto-ikona modernistycznej architektury kryje w sobie tak wiele i wciąż inspiruje!

Immersyjna podróż w głąb ludzkiego ciała. BMW Art Club. Przyszłość to sztuka zaprasza na wystawę VR „EVOLVER” Lifestyle

Immersyjna podróż w głąb ludzkiego ciała. BMW Art Club. Przyszłość to sztuka zaprasza na wystawę VR „EVOLVER”

Zobacz, jak tlen przemierza struktury ukryte głęboko pod skórą. Dzięki technologii VR twórcy spektaklu pokazują proces oddychania – od pobrania powietrza ustami do płuc, przez jego transport systemem naczyń krwionośnych do komórek, aż po uwolnienie z powrotem do świata zewnętrznego. Widzom...

Apartament w starej kamienicy Wnętrza

Apartament w starej kamienicy

To jasne, przestronne 100 metrowe mieszkanie znajduje się w secesyjnej kamienicy w sercu poznańskiej Wildy. Ta historyczna dzielnica Poznania niegdyś ciesząca się złą sławą obecnie przechodzi transformację. Kolejne kamienice zostają odrestaurowane, powstają modne restauracje i kawiarnie.

Jean-Michel Basquiat, czyli buntownik wart miliardy dolarów Sztuka

Jean-Michel Basquiat, czyli buntownik wart miliardy dolarów

Jego prace kupili m.in. Madonna, Jay-Z, Leonardo DiCaprio czy Johnny Depp. Gdyby dziś wycenić wszystkie dzieła Basquiat’a, ich rynkowa wartość przekroczyłaby kilka miliardów dolarów. Swój pierwszy obraz Cadillac Moon (1981) sprzedał wokalistce Debbie Harry, frontmance punkrockowego zespołu Blondie...

Ona jedna a ich trzech ... i ich 60 m2 Wnętrza

Ona jedna a ich trzech ... i ich 60 m2

Wspólnie stworzyli przestrzeń w której żyją w zgodzie ze sobą a ich wnętrze w pełni uosabia to kim są, o czym marzą i do czego zmierzają. To ich kolejne mieszkanie do wyboru którego trochę skłoniła ich powiększająca się rodzina.

Jak mieszkają Koreańczycy? Rozmowa z Wiolą Błazucką Lifestyle

Jak mieszkają Koreańczycy? Rozmowa z Wiolą Błazucką

Białe meble na wysoki połysk, duże okna, które trudno umyć i masa gadżetów kuchennych oraz elektronicznych. O tym, jak się urządza mieszkania w Korei Południowej opowiada nam Wiola Błazucka, która prowadzi swój kanał na YouTube Pierogi z Kimchi.

Gdzie można zjeść najlepsze lody w Polsce? Lifestyle

Gdzie można zjeść najlepsze lody w Polsce?

Pomimo że pogoda jeszcze nas nie rozpieszcza, wielu z nas rozpoczęło już sezon delektowania się lodami w plenerze. W redakcji lubimy te oryginalne smaki – lody z hibiskusa, bzu czy awokado, ale doceniamy też te klasyczne, na przykład waniliowe, czekoladowe czy truskawkowe. Gdzie w Polsce można...

Kalkulator wyliczy, kiedy będzie „Golden Hour” Lifestyle

Kalkulator wyliczy, kiedy będzie „Golden Hour”

„Golden Hour” to popularna wśród profesjonalnych fotografów i miłośników zdjęć godzina, kiedy to słońce daje wyjątkowo malowniczą, złotą poświatę, która pięknie wychodzi na zdjęciach. Nie dziwi więc, że niektórzy fani fotografii potrafią wyczekiwać tej pory godzinami.

Strajk kobiet oczami artystów! Sztuka

Strajk kobiet oczami artystów!

Sztuka nie stoi obok życia, jest z nim silnie powiązana. Wrażliwość i wyczulenie artystów na społeczno-polityczne sytuacje przekłada się na ich twórczość. Popatrzcie na ich kreatywne reakcje na strajk kobiet w Polsce.

Polska projektantka Kamila Rudnicka stworzyła zestaw do domowej inseminacji Dizajn

Polska projektantka Kamila Rudnicka stworzyła zestaw do domowej inseminacji

Coraz więcej par boryka się z problemem niepłodności lub bezpłodności, ale ich chęć posiadania potomstwa nie maleje. Dlatego polska projektantka Kamila Rudnicka postanowiła im pomóc tworząc wyjątkowy zestaw do domowej inseminacji,

Mieszkanie dla 5-osobowej rodziny na 50 metrach Wnętrza

Mieszkanie dla 5-osobowej rodziny na 50 metrach

Ceny mieszkań w Paryżu są bardzo wysokie, nie dziwi zatem, że każdy metr jest tu na wagę złota. Ten projekt to spore wyzwanie dla architektów: celem było przekształcenie jednopokojowego, 50-metrowego mieszkania w miejsce dla 5-osobowej rodziny! Tego trudnego wyzwania podjęła się pracownia Nomadic...

W razie przyjęcia zgłoszenia na twój adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie.
Label Magazine zastrzega sobie selekcję zgłoszeń.